YOU'RE HERE : HOMEHungarianVeszely a KapubanKépkeverés vagy…

Képkeverés vagy agymosás

Written by Admin in Hungarian -

Print Friendly, PDF & Email

Az emberi értelem a lenni vagy nem lenni kérdése elõtt áll a huszonegyedik évszázadban. Mert elme legyen amelyik ki tud igazodni napjainkban a valóság vagy a látszat, az igazság vagy a hazugság között, olyan keverten kerül a szeme elé minden médiában mindkettõ, és hozzá akkora mennyiségben hogy megáll az ész. Emellett ideje sincsen megemészteni vagy átgondolni a helyzetet, mert ugye dolgozni is kell meg élni is. Amerikában a spin doktorok valóban doktori szinten végzik a médiákban a politikai és gazdasági események szándékos, tervezett ferditését, a nagytömegek féligazságokkal vagy egyenes hazugságokkal történő félrevezetését, és nyiltan beszélnek a tények u.n. “csomagolásáról” úgymint az aktuális politikai irányelvek “sikeres eladásáról.” Az úgynevezett fejlett demokráciákban a köznép szerepe az hogy választottjaira bizza a politizálást, és azon túl csak mint nézõ és hallgató szerepeljen a politikában és támogassa (Amerika üzleti nyelvén megvegye) amit feltálalnak neki. Magyarán nézze mint keresztezik választási igéreteiket és mint hoznak a nevében olyan rendeleteket és intézkedéseket megválasztott politikusai, amelyek jórészt egyáltalán nem a köznép érdekeit szolgálják hanem a háttérben a befolyásukat érvényesitõ jelenlegi hatalmasokét. A nép dolga hogy kövesse a vezetõket, bárhova vezetik is õket – vigyék bár azok õket nyomorba vagy háborúba, akkor is. Az õ szerepük az hogy szolgálják “a gazdaságot,” ami az õ kihasználásukra van beállitva. Ezt a helyzetet nevezik a fejlett nyugati államokban demokráciának, ez az amihez gyakorlatilag nagyrészt máris, de EU-i belépésünk után hivatalosan és egészben is “felzárkózunk” majd mi is. “Ez a világ rendje,” mondhatnánk, és “be kell kapcsolódni a világ gazdasági vérkeringésébe, nem lehet kivül maradni.” És “nem tudunk mit tenni ellene, mert nem lehet lemaradnunk.” Pedig van amiben a Nyugatnál is fejlettebbek vagyunk máris, amiben az élen járunk s a nyugatnak kell hozzánk felzárkóznia. Ez pedig a balsajtónk, mert az olyan fokon végzi az észmegállitó balpropagandát ami megszégyeniti amerika legjobb spin doktorait is. Hosszú évekig, külföldön élve, nem olvastam magyar sajtót és értetlenül, megdöbbenve néztem a fejleményeket. Névszerint hogy a volt kommunisták egy egyszerû taktikával, nevüket változtatva nemhogy túlélték a kommunizmus teljes csõdbejutását, de hogy gyakorlatilag megtartották a hatalmukat, hogy át tudták játszani a saját kezükre az államvagyont, s hogy mindezek után meg tudták szerezni megint a politikai hatalmat méghozzá egy demokratikus választáson, és egy olyan kormány ellen amely a magyarság gazdasági fejlõdését és fennmaradását, a magyar nemzet egészének egyesitését tûzte ki céljául. Hogy lehetett ezt elérni? Hát az értelem teljes megkeverésével, a médiával, a sajtóval. Nézzük a leglényegesebb, az igazsággal homlokegyenest ellenkezõ tévhiteket, amelyeket sikerült elhitetniük a rájuk szavazó népességgel: 1. A jelenlegi MSzP teljesen új párt, semmi köze sincs a Szovjetuniót egykor szolgamódon kiszolgáló, az ország népét terrorizáló, a Magyarországot csõdbe hozó kommunistákhoz. (Hogyne. Az MDP-nek se volt semmi köze az MKP-hez, vagy a többi aliashoz amelyek alatt ugyanaz a szervezet müködött mindig s úgy cserélte a nevét ahogy az ember cseréli az alsónadrágját: mihelyst az beszennyezõdött és szalonképtelenné vált.) 2. Magyarországon rendszerváltás volt. (Azért maradt meg a rendszer és a pufajkás gárda napjainkig, és különben is nem új cimet kapott minden tsz elnök, párt funkcionárius, satöbbi?) 3. Az MSzP liberális, baloldali, szocialista párt, a köznép érdekeit képviseli. (Éppen csak hogy a szélsõjobboldali nyugati pártok politikáját követi, és a multik, a nagykapitalisták programmját hajtja végre: a privatizációt, a deregulációt, és az önálló népi-nemzeti politikát cseréli fel a nyugati gazdasági szervezetek politikájával, azok üzleti érdekeivel “egyezteti” az ország törvényeit, szabályzatait, elõre feladva minden jogot ami eljövendõ magyar kormányoknak lehetõséget adhatna arra hogy az ország létérdekeit védõ független intézkedéseket hozzanak? Amely elõre kijelenti hogy nem ad semmilyen segélyt a földmûvelõknek akkor amikor a földmûvelés jelenleg nagyobb segélyt igényel fennmaradásához mint a nyugati? Hogy egy olyan mezõgazdasági adottságokkal rendelkezõ ország, mint a miénk, ne tudhassa etetni saját népét? Hogy képviseli ez a kormány a nép érdekeit? Hogyan szocialista az a kormány, amely szisztematikusan tönkreteszi és drágitja a közszolgálatokat? Sehogyan.) 4. Magyarnak lenni annyi, mint fajgyülölõnek, antiszemitának, a Horthy korszakot visszavágyó idejétmult kisnemesi vagy vallásos érzelmiségûnek lenni. Ez egy olyan minden áron elkerülendõ valami. (Szóval nincsen magyar öntudat, nincsen egészséges hovatartozási érzés, büszkeség, nincsen nemes önzetlenség vagy hazaszeretet, egy reakciós kiirtandó dolog az egész.) 5. Az 56-os forradalmat a reform kommunisták csinálták, az nagyrészt az õ érdemük volt, hiszen nem a kommunista Nagy Imre vezette azt, mi több, nem számos kommunista vezetõ is volt a kormányban 56-ban? Ezért is jogos hogy a forradalom megemlékezésén a volt kommunisták ivadékai vigyék a szót. (Hát persze, ezért kellett a forradalmat évtizedekig tagadni, ellenforradalomnak nevezni, annak harcosait üldözni és ellenük a legkegyetlenebb megtorlásokat végrehajtani, azért kellett ezeket a vezetõket kivégezni, mert ez az õ forradalmuk volt. Ezért vihetik méltán a szót az emlékezéseken õk.) 6. A Terror Háza nem a kommunista (mellesleg nagyrészt zsidó vezetés alatt álló), terrort hivatott emlékezetünkben tartani, hanem a nemzetközi kegyetlenséget és terrort, legfõképpen a nácikét. (Hát persze. Azért hoztuk létre a Terror Házát, azért vannak benne az ÁVÓ kinzóeszközei, hogy emlékeztessünk a holokausztra mert arra nem vagyunk és sohasem lehetünk eléggé emlékeztetve.) 7. A 32-es parcella egy “szenthely, ahol csak suttogva illik beszélni, és levett kalappal állni.” Csak meg kell kérdezni Mécs Imrét, mert õ politikus és õ tudja. (Ne tessék azt képzelni hogy a parcella a kommunisták gaztetteinek a legemlékezetesebb, hatalmas erejû szimboluma, ahol a kommunisták áldozataiknak még a holttesteit is meggyalázták, ahol arccal lefelé temették el piciny gödrökbe a kivégzetteket, a csontjaikat is összetörve ha kellett, hogy beférjenek az itt talált lyukakba. Ez a hely egy szent hely? És tessék most elfelejteni hogy mi nem hiszünk Istenben sem, pláne a szentekben, de ezt a szent helyet, ezt betartjuk.) És sorolhatnám még, de minek? Ez amúgy sem érdekelné a városi népességet, a kishivatalosokat meg a bér fejében dolgozókat, stb, mert azok ugye cukrászdát szándékoznak nyitni Bécsben. Aki meg itthon marad az “az európai unió jegyében” fogja ünnepelni Március 15.-ét is, hogy nemzeti ünnepünk, nemzeti szabadságunk ünnepe se emlékeztethessen arra hogy esetleg mi szabadságszeretõ, független nép illene hogy legyünk, hiszen ez nemzeti identitásunk lényege, mert igy lennénk mi végre megint igazán magyarok. De mi nem lehetünk saját hazánkban sem magyarok, mert attól frászt kaphatnának például a románok s mert csak akkor lehet békében elnyomni magyar kisebbségeinket náluk ha nincsen magyar fenyegetés. És persze gyarmatositani is akkor legkönnyebb a magyar népet ha saját országában sem tudja a magyar magyarnak érezni magát, ha azt hiszi hogy õ elnyomóihoz tartozik. Ez is bevált recept.

Mindezeket összegezve kiderül miért kell a szóferdités, a képzetferdités, a propaganda. A nagyhatalmú üzleti érdekek, miközben elõkészitik a talajt saját érdekeik megvalósitására, nem akarják sem azt, hogy lássuk a jövõnket, sem azt hogy észrevegyük mi történik velünk, pláne azt hogy tudjunk valamit tenni is ellene. És ezek persze támogatják azt a pártot amely beidegzett gyakorlattal rendelkezik idegen érdekek kiszolgálásában, amelyik a legszolgaiabban ajánlkozik õket kiszolgálni. Igy van értelme annak a fejére állitott ferdeségnek hogy támogatják a jobboldali nyugati államok az úgynevezett “baloldali,” és “szocialista” magyar pártot, ezért dobják ezeknek majd a beigért koncot: a termõföld a felvásárlást megkönnyitõ mesterséges leértékelésébõl, majd valódi árából keletkezõ profitban való részesedést. Tudják hogy kicsi lesz a konc, mert a nagy hasznot a nagy tõke húzza majd, s ezeknek nincsen a nyugati tõkével versenyképes tõkéjük, de nekik a kicsi is nagy haszon lesz. Mint ahogy ez az iparunkkal történt. Most a mezõgazdaságon lesz a sor. És persze nem lehet õket hazaárulóknak nevezned mert akkor békességrontó, izgága, európaellenes és persze “antiszemita” vagy. (Megjelent a KAPU-ban 2002 körül.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *